Dörte Lyssewski & Helmut Jasbar "Semmering 1912"
Zoom